دانلود فایل


مقاله سنگ و انواع آن - دانلود فایلدانلود فایل مقاله سنگ و انواع آن

دانلود فایل مقاله سنگ و انواع آن مقاله سنگ و انواع آن

تعداد صفحات : 18 صفحه

فرمت : word ( قابل ویرایش )

برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب:
سنگ
سنگ ها و كاني ها
سنگ ها و كاني هاي آن ها
سنگ هاي آذرين
بافت سنگ هاي آذرين
خانواده هاي سنگ هاي آذرين
سنگ هاي رسوبي
رسوب گذاري
دياژنز: سنگ زايي
بافت سنگ هاي رسوبي
خانواده هاي سنگ هاي رسوبي
سنگ هاي دگرگوني
بافت سنگ هاي دگرگوني
خانواده هاي سنگ هاي دگرگوني
چرخه ي سنگ
منابع
سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست كره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يك يا چند كاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن در سه گروه سنگ هاي آذرين، سنگ هاي رسوبي و سنگ هاي دگرگوني جاي مي گيرند. سنگ هاي آذرين از سرد شدن گدازه ي آتش فشان ها به وجود مي آيند. سنگ هاي رسوبي پيامد فرسايش سنگ ها و انباشته شدن رسوب ها در درياها هستند. هنگامي كه سنگي در فشار و گرماي زياد قرار گيرد، سنگ دگرگوني پديد مي آيد.
سنگ ها و كاني ها
كره ي زمين از نظر ويژگي هاي فيزيكي ساختار لايه اي دارد. بخش مركزي آن جامد است، بيش تر از آهن و نيكل درست شده و هسته ي دروني ناميده مي شود. پيرامون هسته ي دروني را لايه ي مايعي از آهن و نيكل فراگرفته كه هسته ي بيروني نام دارد. پيرامون هسته ي بيروني را لايه اي به نام گوشته در بر مي گيرد كه خود از لايه ا ي جامد و سخت به نام گوشته ي زيرين و لايه اي نرم تر و خميري به نام سست كره درست شده است. پيرامون گوشته را لايه ي نازك و جامدي به نام پوسته فراگرفته كه بيش تر از سيليس، اكسيژن و آلومينيوم درست شده است. زمين شناسان به مواد طبيعي و بي جان سازنده ي پوسته سنگ مي گويند و بيروني ترين لايه ي زمين را سنگ كره مي نامند.
سنگ ها از يك يا چند كاني درست شده اند. كاني به موادي بي جان، جامد و بلوري گفته مي شود كه تركيب شيميايي به نسبت ثابتي دارند. بيش از 3 هزار گونه كاني در طبيعت يافت شده است كه نزديك 20 تا 25 گونه از آن ها در ساختمان بسياري از سنگ ها وجود دارند. بيش تر سنگ ها از چند كاني درست شده اند، مانند گرانيت كه بخش زيادي از آن از سه كاني كوارتز، فلدسپات و بيوتيت است. هر گروه از سنگ ها نيز داراي كاني هاي مشخصي هستند كه در گروه سنگ هاي ديگر وجود ندارند يا بسيار اندك هستند. براي نمونه، كاني هاليت فقط در سنگ هاي رسوبي ديده مي شود و در سنگ هاي آذرين يا دگرگوني ديده نمي شود. كاني ولاستونيت نيز فقط در سنگ هاي دگرگوني يافت مي شود. با اين همه، برخي از كاني ها، مانند كوارتز، ممكن است در هر گونه سنگي وجود داشته باشند.
سنگ هاي آذرين
هرچه بيش تر به ژرفاي زمين برويم، دما بالاتر مي رود و در ژرفاي زياد به اندازه ي مي رسد كه براي ذوب شدن سنگ ها كافي است. با اين همه، مواد دروني زمين به حالت مذاب نيستند و فشار زيادي كه از لايه هاي بالايي بر لايه هاي زيرين وارد مي شود، از ذوب شدن سنگ ها جلوگيري مي كند. اما در جاهايي از ژرفاي زمين كه به دليلي(براي نمونه، در پي جايه جايي ورقه هاي سنگ كره) از فشار كاسته مي شود يا سنگ هاي سطحي زمين به زير سطح فرو مي روند، سنگ ها ذوب مي شوند. هر جايي كه سنگ ها ذوب شوند، ماده ي مذاب، كه ماگما نام دارد، به سوي بالا راه پيدا مي كند و آرام آرام دماي آن كاهش مي يابد و سنگ هاي آذرين را پديد مي آورد.
ماگما ممكن است به بخش هاي بالايي پوسته نفوذ كند يا از راه شكاف ها و سوراخ ها به سطح پوسته راه يابد. ماگمايي كه از سطح پوسته بيرون نمي زند به آهستگي و طي سال ها سرد مي شود و سنگ هاي آذرين دروني را مي سازد. به ماگمايي كه از دهانه ي آتش فشان بيرون مي آيد و به سطح زمين مي رسد، گدازه مي گويند. همه ي حجم گدازه اي كه به سطح زمين مي آيد، به حالت مذاب نيست و قطعه هاي ذوب نشده ي سنگ و كاني هاي بلوري را نيز در خود دارد. گدازه طي چند روز سرد مي شود و سنگ هاي آذرين بيروني را مي سازد.
بررسي تركيب شيميايي سنگ هاي آذرين و گدازه ي آتش فشان هاي فعال نشان داده است كه ماگما يك تركيب سيليكاتي با اندكي اكسيدهاي فلزي ، بخار آب و مواد گازي است. سنگ هاي آذرين را بر پايه ي درصد اين مواد در سه گروه گرانيتي(اسيدي)، بازالتي(بازي) و آندزيتي(ميانه) جاي مي دهند. سنگ هاي آذريني مانند ريوليت و داسيت را كه محتواي سيليس آن ها بالاست، يعني بيش از 63 درصد 2 SiO دارند، از گروه سنگ هاي آذرين اسيدي به شمار مي آورند. سنگ هاي آذريني مانند آندزيت كه بين 52 تا 63 درصد 2 SiO دارند، از سنگ هاي آذرين ميانه و سنگ هايي مانند بازالت و گابرو را كه محتواي سيليسي كم تري دارند، از سنگ هاي آذرين بازي هستند. برخي از سنگ هاي آذرين، مانند پريدوتيت، را كه محتواي سيليسي آن ها بسيار پايين است، فرابازي مي دانند.
بافت سنگ هاي آذرين
زمين شناسان در بررسي هاي صحرايي، كه ابزارهاي پيچيده ي آزمايشگاهي در دسترس نيست، از اندازه و آرايش بلورهاي سنگ، كه بافت سنگ نام دارد، براي توصيف سنگ ها بهره مي گيرند. اصطلاح بافت سنگ هنگام بررسي سنگ زير ميكروسكوپ نيز به كار مي رود. بافت سنگ آذرين علاوه بر اين كه آن را از سنگ ها ديگر جدا مي كند، ما را از دروني بودن يا بيروني بودن آن و حتي ژرفايي كه سنگ در آن جا از ماگما پديد آمده است، آگاه مي سازد.
 1. بافت نهان بلورين. بلورها را نمي توان با چشم غيرمسلح ديد. اگر بلورها به اندازه اي كوچك باشند كه فقط با ميكروسكوپ پولاريزان ديده شوند، اصطلاح ميكروكريستالين و اگر فقط با ميكروسكوپ الكتروني يا پرتوهاي ايكس شناسايي شوند، اصطلاح كريپتوكريستالين را به كار مي برند.
 2. بافت آشكاربلورين. بلورها درشت و از 2 تا 5 ميلي متر هستند. اين بافت زماني پديد مي آيد كه ماگما به آهستگي درون زمين سرد شود.
 3. بافت پگماتيتي. گونه اي از بافت آشكاربلورين است كه اندازه ي بلورهاي آن بزرگ تر از 5 سانتي متر و حتي چند متر است.
 4. بافت پرفيري. گونه اي از بافت آشكاربلورين است كه داراي بلورهاي درشت در زمينه اي از بلورهاي ريز است. اين بافت نتيجه ي سرد شدن آهسته زير سطح زمين و آمدن ناگهاني ماگما به سطح زمين است كه نخست با پديدآمدن بلورهاي درشت و سپس با بلورهاي ريز همراهي مي شود.
 5. بافت سوراخ دار. در پي سرد شدن تند گدازه اي كه گاز فراوان در خود دارد، بر سطح زمين پديد مي آيد. سنگ پا نمونه اي از اين بافت است.
 6. بافت شيشيه اي. در برخي فوران هاي آتش فشاني، گدازه به درون آب ريخته مي شود و بسيار تند سرد مي شود. اين گونه سنگ ها بلور ندارند و بافتي مانند شيشه دارند.
 7. بافت آذرآواري. هنگامي كه گدازه به صورت ذره هاي خاكستر به هوا پرتاب مي شود و آن ذره ها به صورت لايه اي ته نشين مي شوند، سنگ هايي را مي سازند كه ذره هاي سازنده ي آن ها آذرين، ولي ته نشيني آن ها شبيه سنگ هاي رسوبي است.
 8. بافت آگلومرا. اگر اندازه ي ذره هاي پرتابي از دهانه ي آتش فشان بزرگ باشد، پس از ته نشين شدن به يكديگر جوش مي خورند و سنگ يكپارچه اي را مي سازند كه آگلومرا ناميده مي شود.
خانواده هاي سنگ هاي آذرين
سنگ هاي آذرين را بر پايه ي بافت، درصد سيليس، رنگ، چگالي، تركيب شيميايي و در نظر داشتن ويژگي هاي ديگر، طبقه بندي مي كنند.
 1. خانواده ي گرانيت- ريوليت. گرانيت از شناخته شده ترين سنگ هاي آذرين دروني است كه فراواني و زيبايي آن پس از صيقل يافتن، باعث شده است كه در معماري مورد توجه باشد. نام اين سنگ از واژه ي لاتين گرانوم به معناي دانه ي گندم گرفته شده است، زيرا بيش تر كاني هاي آن به اندازه ي دانه ي گندم است. بافت آن از نوع آشكاربلورين است و بيش تر از فلدسپات پتاسيم دار، پلاژيوكلاز سديم دار و كوارتز درست شده است. كاني هاي بيوتيت، آمفيبول، هورنبلند و گاهي ميكاي سفيد نيز در ساختمان آن ديده مي شود.گرانيت ها به رنگ هاي سفيد، خاكستري و صورتي ديده مي شوند كه برخاسته از نوع فلدسپات آن هاست.
ريوليت از نظر نوع كاني ها با گرانيت تفاوت زيادي ندارد و در واقع گرانيتي است كه بيرون از پوسته ي زمين پديد مي آيد. ريوليت ها رنگ روشني دارند و چون جهت يافتگي ماده ي مذاب را به آساني مي توان در آن ها شناسايي كرد، به اين نام خوانده مي شوند( ريوليت به معناي جريان يافته است.) در اين خانواده سنگ هايي با بافت شيشه اي نيز وجود دارد كه ابسيدين شناخته شده ترين آن هاست. اين سنگ تيره رنگ است و تيرگي آن به اين علت است كه هيچ گونه بلوري در آن وجود ندارد. به سنگ هاي بيروني با بافت سوراخ دار اين خانواده، پونس، پاميس يا سنگ پا مي گويند. توجه داشته باشيد كه سنگ پا ممكن است در خانواده هاي ديگر نيز وجود داشته باشد.
 1. خانواده ي گرانوديوريت- داسيت. گرانوديوريت يكي از فراوان ترين سنگ هاي آذرين دروني است كه از نظر كاني شناسي، در ميانه ي سنگ هاي گرانيتي و ديوريتي جاي مي گيرد. زيرا درصد كوارتز آن اندكي از گرانيت كم تر ولي از ديوريت اندكي بيش تر است. داسيت همانند بيروني گرانوديوريت است. اين سنگ در ايران فراوان است و بيش تر به رنگ روشن ديده مي شود.
 2. خانواده ي ديوريت- آندزيت. ديوريت ها سنگ هايي هستند كه بيش تر از فلدسپات پلاژيوكلاز سرشار از كلسيم درست شده اند. اين سنگ ها اغلب كوارتز ندارند، اما گاهي اندكي كوارتز و فلدسپات پتاسيم دار نيز در ساختمان آن ها ديده مي شود.كاني هاي تيره رنگ ديوريت ها اغلب آمفيبول، پيروكسن و بيوتيت است. آندزيت همانند بيروني ديوريت است كه به رنگ خاكستري تيره ديده مي شود به صورت سنگ پا و آذرآواري نيز وجود دارد.
 3. خانواده ي گابرو- بازالت. گابروها سنگ هاي تيره با چگالي به نسبت بالا هستند كه بيش تر از پيروكسن و پلاژيوكلاز كلسيم دار درست شده اند. البته، ممكن است اندكي اليوين نيز در آن ها ديده شود. بازالت همانند بيروني گابرو است. بازالت و گابرو 75 درصد سنگ هاي آذرين پوسته ي زمين را مي سازند. بازالت سوراخ دار را اسكوري مي گويند كه شبيه سنگ پاست. بازالت شيشه اي نيز وجود دارد كه به آن ها تاكي ليت مي گويند. در پيرامون آتش فشان خاموش دماوند، به ويژه در كناره ي جاده ي هراز، مي توان گونه هاي اسكوري، پرفيري و آگلومراي بازالتي را پيدا كرد.
 4. خانواده ي پريدوتيت. پريدوتيت سنگي بسيار بازي است كه بيش تر از كاني هاي آهن و منيزيم دار درست شده است.پريدوتيت ها چگالي بالايي دارند و رنگ آن ها تيره است. اليوين فراوان ترين كاني پريدوتيت هاست، اما ممكن است اندكي پيروكسن و حتي آمفيبول نيز در آن ها ديده شود. پريدوتيت ها سرشار از اليوين را دونيت گويند و پريدوتيت هاي سرشار از پيروكسن را پيروكسنيت مي نامند. در صورتي كه هم اليوين و هم پيروكسن را داشته باشند، لرزوليت خوانده مي شوند. لمبورژيت، كه بسيار كمياب است و از بلورهاي ريز اوژيت(نوعي پيروكسن) و اليوين آهن دار درست شده است، همانند بيروني پريدوتيت هاست و به رنگ قرمز قهوه اي ديده مي شود. كيمبرليت را نيز همانند بيروني آن ها مي دانند كه سرشار از اليوين است و بلورهاي ريز و اندكي گرونا(كاني دگرگوني) و الماس دارد.
سنگ هاي رسوبي
چهره ي زمين همواره در حال دگرگوني است و عامل هايي مانند نيروي گرانش، آب هاي جاري، موج هاي دريا، باد، يخچال ها و حتي انسان، همراه با كنش هاي شيميايي موادي مانند آب، اكسيژن، دي اكسيد كربن، اسيدها و مواد ديگر، باعث از هم پاشي ساختمان سنگ ها و خرد شدن آن ها مي شوند. خرده سنگ ها همراه با مواد محلول به جاهاي پستي مانند درياها، درياچه ها، كنار رودخانه ها، غارها و جاهاي ديگر مي روند و در آن جا ته نشين مي شوند. مواد ته نشين شده، كه رسوب ناميده مي شوند، در اثرعامل هاي گوناگوني، مانند فشار و گرما، به هم پيوسته مي شوند و سنگ هاي سخت و يكپارچه اي را مي سازند كه به آن ها سنگ هاي رسوبي مي گويند.
سنگ هاي رسوبي به علت لايه لايه بودن و نيز داشتن برجاي مانده هايي از جانداران گذشته، به زمين شناسان كمك مي كنند تاريخ گذشته ي زمين را بازسازي كنند. سنگ هاي رسوبي در مقايسه با سنگ هاي آذرين و دگرگوني بخش كم تري از پوسته ي زمين را مي سازند، اما چون در سطح زمين ساخته مي شوند، بخش زيادي از سطح قاره ها را پوشانده اند. اين سنگ ها جاي انباشته شدن و جابه جايي آب هاي زيرزميني هستند و به دليل اندوخته هاي زغال سنگ، نفت و گاز، نمك، كاني هاي آهن دار و ديگر كاني هايي كه در صنعت ارزش دارند، بسيار مورد توجه هستند.


سنگ و انواع آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی سنگ‌ های ساختمانی و انواع آن

رنگ آن سفید است و برای نماهای داخلی و بیرونی استفاده می‌شود. لایمستون از کم مقاوم ترین سنگ‌ها است و بیشتر می‌توان برای موارد تزئینی داخل ساختمان استفاده کرد.

30 آگهی تبلیغاتی جالب خلاقانه

یک آگهی تبلیغاتی خوب توجه یک مشتری آینده نگر را به محصول جلب مب کند. و این چیزی است که هر تجارتی به آن نیاز دارد.

انواع نمای ساختمانی - youstone.com

انواع نمای ساختمانی چکیده: از زمانی که زیبایی ظاهری،آسایش حرارتی و صوتی و ایمنی هر چه ...

بررسی سنگ‌ های ساختمانی و انواع آن

رنگ آن سفید است و برای نماهای داخلی و بیرونی استفاده می‌شود. لایمستون از کم مقاوم ترین سنگ‌ها است و بیشتر می‌توان برای موارد تزئینی داخل ساختمان استفاده کرد.

نماسازی با سنگ، سنگ های نما و نحوه اجرای نما | به تام

در این متن با انواع نماسازی با سنگ و ... سنگ و نحوه اجرای آن ... سنگ است. در این مقاله ...

انواع نمای ساختمانی - youstone.com

انواع نمای ساختمانی چکیده: از زمانی که زیبایی ظاهری،آسایش حرارتی و صوتی و ایمنی هر چه ...

مد بیست

اموزش ارایش,گریم,عکس لباس زنانه,عکس کیف و کفش زنانه,فرمول رنگ مودکلره,تناسب اندام ...

سوغاتی لرستان چیست؟ - میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی

سوغاتی لرستان چیست؟ لرستان یکی از استان‌های غربی ایران و مرکز آن شهر خرم‌آباد است. در این قسمت از مجموعه مقالات سوغات استان‌های ایران به سراغ استان زیبای

مد بیست

اموزش ارایش,گریم,عکس لباس زنانه,عکس کیف و کفش زنانه,فرمول رنگ مودکلره,تناسب اندام ...

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان | بلکا | کاتالوگ بلکا ...

اجرا بلکا. اجرای بلکا در کمترین زمان ممکن با اکیپ کامل و مجرب بدون بو - عدم نیاز به ...

پروژه رشته هاي کامپيوتر با عنوان شبکه های عصبی

جزوه آشنایی با 7 ابزار کنترل کیفیت

تحقیق درباره بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی

پاورپوینت سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي

مقاله درباره پيشگيري از آسيب هاي ورزش تنيس

طرح اسکچاپ فرهنگسرا...... D2 ...... شامل (تنها) مدل 3 بعدی اسکچاپی

پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

تحقیق در مورد مدل برنامه ریزی آموزشی تایلر 15 ص

پاورپوینت درمورد تصفیه آّب

جزوه خلاصه نکات هیدرولیک و مکانیک سیالات همراه با حل تشریحی نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو