دانلود فایل


مقاله وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مساله صلاحيت - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی در مسائل صلاحیت

دانلود فایل مقاله وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مساله صلاحيت مقاله وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مساله صلاحيت

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: word

چكيده :
رابطه حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين المللي خصوصي از ديدگاههاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است. با اين وصف ، تفكيك بين اين دو حقوق تابع اصل مطلقي نيست . قواعد حقوق بين الملل خصوصي ممكن است براثر ورود عاملي صوري از قلمرو حقوق بين الملل خصوصي خارج ودر قلمرو حقوق بين الملل عمومي قرار گيرد . مقوله صلاحيت كه هم در حقوق بين الملل عمومي بررسي مي شود وهم در حقوق بين الملل خصوصي مويد چنين نظري است .
هرچند كه صلاحيت عملكرد متفاوتي درحقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي دارد كه در نظر نخست امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي وبالعكس را بسيار ضعيف مي نمايد، با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتي وضع كرده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد . در مقوله صلاحيت، حقوق بين المللي عمومي عملكرد دوگانه اي دارد؛ از طرفي به عنوان راهنماي عمل وچتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش ميكند تا دولت آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را تعيين كند واز طرف ديگر، با تدوين مقررات ارشادي ( directive ) آزادي عمل دولت در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود مي كند .
طرح مسأله :
در چارچوب رابطه اي درحقوق خصوصي ممكن است نشانه هايي از دخالت عوامل خارجي وجود داشته باشد؛ اين قبيل روابط با نظام حقوقي بيش از يك دولت سروكار پيدا مي كند وبه مسأله تعارض قوانين وتعارض صلاحيتها مي انجامد . در جهت رفع اين قبيل تعارضات ، دولتها هرچه بيشتر به انعقاد كنوانسيونهاي دوجانبه و چند جانبه، كه در قلمرو حقوق بين الملل جاي ميگيرند، روي مي آورند. محاكم داخلي اين قبيل كنوانسيونها را به مثابه جزئي از حقوق ملي درنظر مي گيرند. در اين قبيل موارد، اعمال مستقيم حقوق بين الملل عمومي موردي پيدا نمي كند، اما به هرحال از آنجا كه رابطه حقوق خصوصي رابطه اي در سطح بين الملل است ، گاهي با مسأله حاكميت دولتها ، كه مسأله اي درحقوق بين الملل عمومي است، نيز ارتباط پيدا مي كند، بنابراين، از چنان سرشتي برخوردار مي شود كه در مواردي دخالت حقوق بين الملل عمومي را ضروري مي كند. ورود حقوق بين الملل عمومي در ميدان عمل حقوق بين الملل خصوصي بعضي از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بين الملل خصوصي را شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي بدانند؛ دراينباره دكترين پيه به صراحت از وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي دفاع مي كند . از ديدگاه پيه حقوق بين الملل برپايه اصل استقلال واحترام به حاكميت دولتها استوار است، اصلي كه ميتواند براي حقوق بين الملل خصوصي پايه محكمي باشد .(1)
هرچند كه امروزه دكترين پيه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندي حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي، به لحاظ حيطه عمل مستقل آنها، كاملاً پذيرفته شده است، با اين حال، ازآنجا كه حقوق بين الملل خصوصي همانند حقوق بين الملل عمومي ناظربر روابط بين الملل ( عمومي و خصوصي ) است، در عمل مواردي پيش مي ايد كه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي ضروري است .براي روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ابتدا مسأله صلاحيت را در حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي بررسي مي كنيم و سپس وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد .
  1. طرح مسأله در حقوق بين الملل خصوصي


حقوق بین المللی


حقوق بین المللی عمومی


حقوق بین المللی خصوصی


صلاحیت


وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول فقه

دانلود پروژه فرايند بازاريابی وتوليد

مقدمه ای بر بوقلمون

رنگهای کوره ای

دانلود طرح توجیهی پرورش قارچ 50خوراکی

تحقیق درمورد پيكاسو و زندگي او

دانلود مقاله کامل درباره پروژه ISO9000 30ص

tarahi site froshgah

پاورپوینت درس یازدهم تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی و سرزمینی ایران مطالعات اجتماعی پایه نهم اصلی

تحقیق؛ I2C Protocol